ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2011 R. W SPRAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO (DZ. U. NR 198, POZ. 1173)

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Na podstawie art. 142 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym komitetu wyborczego;

2) wzór sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

3) wykaz rodzajów dokumentów załączanych do sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym obejmuje:

1) informacje ogólne, które zawierają dane o:

a) przychodach lub wpływach, na które składają się:

— środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym komitetu wyborczego, w tym pochodzące z wpłat od osób fizycznych, z odsetek od środków na rachunku bankowym, z kredytów oraz z funduszy wyborczych partii politycznych,

— wartość innych przychodów lub wpływów,

b) wydatkach lub kosztach, na które składają się:

— koszty administracyjne, w tym koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej, koszty telekomunikacyjne, koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu wyborczego,

— wydatki poniesione na usługi obce w związku z korzystaniem ze środków masowego przekazu i nośników plakatów, z podziałem na usługi wykonywane przez dzienniki i czasopisma, radio, telewizję, nośniki plakatów, reklamę w Internecie,

— wydatki poniesione na usługi obce w związku z wykonaniem materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie, z podziałem na plakaty wyborcze, filmy reklamowe i spoty, ulotki i inne wydawnictwa, reklamę w Internecie, inne materiały wyborcze,

— wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami spotkań wyborczych,

— wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami podróży i noclegów,

— pozostałe koszty poniesione na usługi obce,

— wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, nieujęte w tiret 1—6,

— pozostałe wydatki,

c) wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1—3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy;

2) informacje szczegółowe, które zawierają następujące dane:

a) numer rachunku bankowego, obroty na rachunku bankowym, stan rachunku w dniu złożenia sprawozdania finansowego,

b) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby),

c) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty, dokonane w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą, zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą),

d) otrzymane kredyty bankowe, spłacone oraz pozostałe do spłacenia, w tym nazwy i siedziby kredytodawców oraz warunki uzyskania kredytu,

e) zobowiązania niespłacone na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, inne niż z tytułu kredytu, z podaniem imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania lub nazw i siedzib wierzycieli oraz kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty,

f) fundusze wyborcze, z których pochodzą środki finansowe, wraz z określeniem ich wysokości,

g) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedziba podmiotów, które dokonały na rzecz komitetu wyborczego świadczeń niewymienionych w lit. b—d oraz lit. f wraz z wartością świadczenia, z wyjątkiem świadczeń:

— polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne,

— określonych w art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 212, poz. 1560), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 134, poz. 1128 oraz z 2006 r. Nr 212, poz. 1561), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 53, poz. 528), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 115, poz. 769), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889).

 


Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 września 2011 r. (poz. 1173)

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  12-09-2017 14:43

  Wprowadził:

  Wojciech Kalinowski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  12-09-2017 14:44

  Wprowadził:

  Wojciech Kalinowski

 • Data modyfikacji

  12-09-2017 14:44

  Wprowadził:

  Wojciech Kalinowski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij